hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

         

 

                    Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654,

                                        příspěvková organizace

                                                vyhlašuje

 

                               ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

                                      pro školní rok 2021/2022.

 

              Zápis se koná 3. a 4. května 2021 od 8:00 do 16:00 hod.

                               na hlavním pracovišti 2. května 1654.

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a předloží tyto dokumenty:

 • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Vyplněný a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte (v případě, že nebude možné získat potvrzení lékaře, prosíme o doložení očkovacího průkazu)
 • Čestné prohlášení o provedeném pravidelném očkování (v případě, že nebude možné získat potvrzení lékaře)
 • Rodný list dítěte
 • Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte)

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si zákonný zástupce dítěte

 vyzvedne 14. – 15. 4. 2021 na vybraném pracovišti mateřské školy v provozní době:

MŠ Petřvald, pracoviště 2. května 1654 - od 6:00 do 16:00 hod.

MŠ Petřvald, pracoviště K Muzeu 257    - od 6:00 do 16:00 hod.

MŠ Petřvald, pracoviště Závodní 822     - od 6:30 do 16:30 hod.

                 MŠ Petřvald, pracoviště Šenovská (dočasně na ZŠ Závodní 822 – boční vchod)  

                                                           - od 6:00 do 16:00 hod.

Všechny potřebné tiskopisy lze rovněž vytisknout z webových stránek MŠ.

 

Upřesňující informace:

 • O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
 • Přednostně se přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 3 let věku, s trvalým pobytem na území města Petřvald.
 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let věku, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 

Doporučujeme průběžně sledovat web. str. mateřské školy http://mspetrvald.cz z důvodu možných změn v organizaci přijímacího řízení.

                                                                                                                                                                                        Bc. Andrea Doffková

                                                                      ředitelka mateřské školy                                                                                                                   

 

 

Oznamujeme uzavření provozu mateřské školy od středy 23.12. 2020 do pátku 1. 1. 2021.

Provoz v běžném rozsahu začíná v pondělí 4.1. 2021

 

 

Postup zaměstnance – žadatele o dávku:

Při onemocnění dítěte nebo jiného člena rodiny, při péči o dítě do 10 let věku z důvodu, že mu byla nařízena karanténa nebo proto, že osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, se nárok na dávku uplatňuje tiskopisem „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“, který vystavuje ošetřující lékař osoby, která onemocněla, v případě nařízení karantény i orgán ochrany veřejného zdraví (dále jen ošetřující lékař). Tiskopis má 2 propisovací díly. Při vzniku potřeby ošetřování předá ošetřující lékař pojištěnci (popř. osobě, která onemocněla, byla jí nařízena karanténa) první díl tohoto rozhodnutí, a to:

Z DŮVODŮ VELKÉHO ZÁJMU O DOCHÁZKU DĚTÍ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN, BUDE LETNÍ POVOZ MŠ UPRAVEN TAKTO:

 

Ve všech našich mateřských školách bude v době letních prázdnin provoz přerušen

od 20. července do 31. července 2020.

 

Pro přihlášené děti k docházce do mateřské školy v době letních prázdnin je provoz zajištěn:

 

Pracoviště 2. května 1654 

od 1. - 17. července 2020

od 20. července do 31. července 2020 - provoz přerušen

od 3. srpna do 31. srpna 2020.

 

Pracoviště K Muzeu 257:

provoz bude pouze v přípravném týdnu od 24. - 31. 8. 2020,

a to pouze pro děti z tohoto pracoviště!

 

Pracoviště Závodní 822 a Šenovská 356

provoz přerušen od 1. července do 31. srpna 2020.

Děti z těchto pracovišť budou po celé letní prázdniny i v přípravném týdnu (24. - 31. 8. 2020) docházet na pracoviště 2. května 1654.

 

 

V Petřvaldě dne 24. 6. 2020                                                                                 Bc. Andrea Doffková

          ředitelka mateřské školy                                                                        

3.6.2020 Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou mateřské školy, v souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) v přímé souvislosti s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 do mateřské školy takto:

 

Přijaté děti              
                         
 - pracoviště 2. května 1654          
1. MSPe 17 /2020   přijat/a   14. MSPe 59 /2020   přijat/a
2. MSPe 23 /2020   přijat/a   15. MSPe 61 /2020   přijat/a
3. MSPe 26 /2020   přijat/a   16. MSPe 65 /2020   přijat/a
4. MSPe 30 /2020   přijat/a   17. MSPe 71 /2020   přijat/a
5. MSPe 33 /2020   přijat/a   18. MSPe 72 /2020   přijat/a
6. MSPe 35 /2020   přijat/a   19. MSPe 75 /2020   přijat/a
7. MSPe 42 /2020   přijat/a   20. MSPe 83 /2020   přijat/a
8. MSPe 44 /2020   přijat/a   21. MSPe 84 /2020   přijat/a
9. MSPe 46 /2020   přijat/a   22. MSPe 90 /2020   přijat/a
10. MSPe 48 /2020   přijat/a   23. MSPe 94 /2020   přijat/a
11. MSPe 51 /2020   přijat/a   24. MSPe 95 /2020   přijat/a
12. MSPe 53 /2020   přijat/a   25. MSPe 103 /2020   přijat/a
13. MSPe 54 /2020   přijat/a              
                         
                         
 - pracoviště K Muzeu 257          
1. MSPe 16 /2020   přijat/a   9. MSPe 77 /2020   přijat/a
2. MSPe 21 /2020   přijat/a   10. MSPe 80 /2020   přijat/a
3. MSPe 22 /2020   přijat/a   11. MSPe 81 /2020   přijat/a
4. MSPe 40 /2020   přijat/a   12. MSPe 87 /2020   přijat/a
5. MSPe 43 /2020   přijat/a   13. MSPe 91 /2020   přijat/a
6. MSPe 57 /2020   přijat/a   14. MSPe 92 /2020   přijat/a
7. MSPe 66 /2020   přijat/a   15. MSPe 93 /2020   přijat/a
8. MSPe 70 /2020   přijat/a   16. MSPe 102 /2020   přijat/a
                         
 - pracoviště Závodní 822          
1. MSPe 19 /2020   přijat/a   6. MSPe 68 /2020   přijat/a
2. MSPe 28 /2020   přijat/a   7. MSPe 82 /2020   přijat/a
3. MSPe 56 /2020   přijat/a   8. MSPe 97 /2020   přijat/a
4. MSPe 63 /2020   přijat/a   9. MSPe 98 /2020   přijat/a
5. MSPe 67 /2020   přijat/a              
                         
 - pracoviště Šenovská 356          
1. MSPe 24 /2020   přijat/a   3. MSPe 49 /2020   přijat/a
2. MSPe 34 /2020   přijat/a   4. MSPe 62 /2020   přijat/a
                         
                         
Nepřijaté děti          
                         
1. MSPe 27 /2020   nepřijat/a   19. MSPe 32 /2020   nepřijat/a
2. MSPe 38 /2020   nepřijat/a   20. MSPe 78 /2020   nepřijat/a
3. MSPe 20 /2020   nepřijat/a   21. MSPe 39 /2020   nepřijat/a
4. MSPe 31 /2020   nepřijat/a   22. MSPe 64 /2020   nepřijat/a
5. MSPe 47 /2020   nepřijat/a   23. MSPe 36 /2020   nepřijat/a
6. MSPe 58 /2020   nepřijat/a   24. MSPe 29 /2020   nepřijat/a
7. MSPe 25 /2020   nepřijat/a   25. MSPe 100 /2020   nepřijat/a
8. MSPe 18 /2020   nepřijat/a   26. MSPe 101 /2020   nepřijat/a
9. MSPe 76 /2020   nepřijat/a   27. MSPe 85 /2020   nepřijat/a
10. MSPe 79 /2020   nepřijat/a   28. MSPe 45 /2020   nepřijat/a
11. MSPe 74 /2020   nepřijat/a   29. MSPe 60 /2020   nepřijat/a
12. MSPe 69 /2020   nepřijat/a   30. MSPe 37 /2020   nepřijat/a
13. MSPe 88 /2020   nepřijat/a   31. MSPe 86 /2020   nepřijat/a
14. MSPe 41 /2020   nepřijat/a   32. MSPe 96 /2020   nepřijat/a
15. MSPe 73 /2020   nepřijat/a   33. MSPe 89 /2020   nepřijat/a
16. MSPe 52 /2020   nepřijat/a   34. MSPe 104 /2020   nepřijat/a
17. MSPe 55 /2020   nepřijat/a   35. MSPe 99 /2020   nepřijat/a
18. MSPe 50 /2020   nepřijat/a              

 

Č.j.: MSPe 194/2020    
V Petřvaldě dne 29. 5. 2020                            Bc. Andrea Doffková
    ředitelka mateřské školy

 

V písemné podobě bude předáno rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonnému zástupci dítěte, a to na třídní schůzce, která se bude konat ve čtvrtek 11. června 2020 v 15:30 hod.  

Zákonný zástupce se dostaví na pracoviště, kde je jeho dítě k předškolnímu vzdělávání přijato.

VE ČTVRTEK 11. 6. 2020 PROBĚHNE V 9.00 HOD. V KULRUTNÍM DOMĚ PETŘVALD - SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ PRO PŘIHLÁŠENÉ PŘEDŠKOLÁKY. Prosíme rodiče, kteří si své děti chtějí přivést a opět odvést ze stanoveného místa o včasný příchod. Celé rozloučení bude trvat cca 60 – 70 min. a bude bez účasti zákonných zástupců. Děti musí mít do KD nasazené roušky!

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci.

Z důvodu přerušení provozu naší MŠ podle § 3 Vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ podle § 5 odst. 5 této vyhlášky výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu MŠ.

 

Úplata za měsíc duben je ve výši 0,-Kč

Úplata za měsíc květen je ve výši 126,-Kč

Úplata za měsíc červen je ve výši 240,-Kč

Úplata za měsíc červenec je ve výši 131,-Kč

Úplata za měsíc srpen je ve výši 240,-Kč

 

Rodiče, kteří hradí platby v hotovosti prosíme, můžete-li, z důvodu omezení fyzického kontaktu, uhraďte platbu na účet č. 1727856349/0800 nejpozději vždy do 15. dne daného měsíce. Do poznámky k platbě uveďte jméno a příjmení dítěte.

 

V případě plateb za měsíce červenec a srpen uhraďte částky nejpozději do 15. 6. 2020.

Rodiče, kteří v těchto letních měsících nepřihlásí dítě k docházce školné nehradí.

 


Žádáme Vás o dodržení stanoveného termínu!!!

Děkujeme za pochopení této mimořádné situace.

O výše platby školného za měsíc duben budeme informovat.

 

 

Na základě domluvy se zřizovatelem města Petřvald se od 18. 5. 2020 otevřou všechna pracoviště mateřské školy.

Informujte nás o možném nástupu či absenci dítěte, na tel. číslech 596 542 981, 596 542 983 denně v časech od 7:00 - 9:00 hod.  

 

PROVOZNÍ PODMÍNKY MATEŘSKÝCH ŠKOL PO DOBU TRVÁNÍ POTŘEBY DODRŽOVÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ:

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

       (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 

V prostorách mateřské školy

 • Předpokládáme, že umístíte své dítě do MŠ pouze ve velmi nutných případech, kdy musíte plnit neodkladné pracovní záležitosti.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Při vstupu dítěte do prostor třídy mu bude měřena teplota. Při jakémkoliv projevu nemoci, nebude dítě p. učitelkou převzato.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  1. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. b) při protinádorové léčbě,
  3. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

 

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn. Formulář je na  internetových stránkách mateřské školy - Dokumenty.

 

Vážení zákonní zástupci dětí, stále ještě čekáme na nevydané metodiky ministerstev ohledně otevření  a zajištění provozu v mateřských školách. Jakmile obdržíme pokyny, budete o všem včas informováni.

Momentálně bych chtěla moc poprosit, pokud budou otevřeny pracoviště mateřské školy v době letních prázdnin dle původních plánů, dejte prosím na vědomí (ideálně telefonicky /596 542 981/  v době od 7:00 - 9:00 hod), ve kterých vyznačených dnech a týdnech byste pro vaše děti školku potřebovali. (Viz tabulka níž s přesnými daty otevření a uzavření provozu MŠ.)

PROSÍM, OPRAVDU JE VŠE JEŠTĚ V JEDNÁNÍ,  MOHOU NASTAT NEČEKANÉ ZMĚNY DLE AKTUÁLNÍCH SITUACÍ A NAŘÍZENÍ. DOKUD JE NEMÁME, BEREME LETNÍ PROVOZ DLE PŮVODNÍCH PLÁNŮ. 

PROSÍM, KONTAKTUJTE NÁS!!!

  2. května  zavřeno K Muzeu Muz.+ 2. kv.
jméno dítěte 1.-2.7. 7.-10. 7. 13.-17. 7. 20.-24. 7.

27.-31.7.

3.-7.8. 10.-14. 8. 17.-21. 8. 24.-31. 8.