hearder.png
stin.jpg

Název programu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy: 02_16_022 - Šablony pro MŠ a ZŠ I - MRR

Název projektu: Putujeme duhou
 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002886
 
Příjemce dotace: Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace

Anotace výzvy: Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v   právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

Realizace projektu:

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:
01.01.2017
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2018
Doba trvání (v měsících): 24
 

Specifický cíl vybraných aktivit: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 

 

Vybrané aktivity:

Název aktivity: Školní asistent - personální podpora MŠ
Popis aktivity: Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu -  školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.
 

 

Název aktivity: Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin
Popis aktivity: Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí.Pedagog absolvuje v   rámci šablony akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním časovém rozsahu 16 hodin.
 

 

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ -  DVPP v   rozsahu 16 hodin - Čtenářská pregramotnost
 
Popis aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.
 

 

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Matematická pregramotnost
 
Popis aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.
 

 

Název aktivity: Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Popis aktivity: Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog absolvuje v   rámci šablony vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním časovém rozsahu 24 hodin.
 

 

Název aktivity: Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
 
Popis aktivity: Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.
 

 

Název aktivity: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Popis aktivity: Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.
 

 

 

Bližší informace o projektu na stránkách www.msmt.cz