hearder.png
stin.jpg

V rámci obce s rozšířenou působností byl ukončen k 31.04.2022 projekt "MAP II - ORP Orlová". Spolupracující obce - Orlová, Petřvald a Doubrava se dohodly v projektu dále spolupracovat. Z tohoto důvodu byla podána na MŠMT žádost a projekt může dále pokračovat.

Název projektu: MAP III - ORP ORLOVÁ

Číslo a název výzvy: 02_20_082  Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023052

Harmonogram projektu:

Datum zahájení fyzické realizace projektu:   01.05.2022

Datum ukončení fyzické realizace projektu:  30.11.2023

Doba trvání (v měsících):   19

Celkové způsobilé výdaje:  2 147 255,60 Kč

 

Anotace projektu:

Projekt podporuje společné plánování a sdílení aktivit na celém území ORP Orlová (3 obce, 18 IZO) za účelem zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách, ale i u neformálních vzdělavatelů. Projekt navazuje na MAP I a II a umožňuje pokračovat v rozvoji a aktualizaci místního akčního plánování, monitorovaní a vyhodnocování MAP. Naším cílem je také podpořit větší zapojení rodičů do života škol, umožnit spolupráci a výměnu zkušeností aktérů ve vzdělávání, především pak u pedagogů a zřizovatelů.

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy: 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Název projektu: Šablony II v MŠ Petřvald
 
Registrační číslo projektu dle: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010086
 
Příjemce dotace: Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace
 
Anotace výzvy: Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.
Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.
 
Tato výzva (č. 02_18_063) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.
 

V rámci obce s rozšířenou působností byl ukončen k 31.12.2017 projekt "MAP - ORP Orlová". Spolupracující obce - Orlová, Petřvald a Doubrava se dohodly v projektu dále spolupracovat. Z tohoto důvodu byla podána na MŠMT žádost a projekt může dále pokračovat.

Název programu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy: 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Název projektu: MAP II - ORP ORLOVÁ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482

Příjemce dotace: Město Orlová

Partner projektu: Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace

Anotace výzvy: Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Název programu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy: 02_16_022 - Šablony pro MŠ a ZŠ I - MRR

Název projektu: Putujeme duhou
 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002886
 
Příjemce dotace: Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace

Anotace výzvy: Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).