hearder.png
stin.jpg

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy: 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Název projektu: Šablony II v MŠ Petřvald
 
Registrační číslo projektu dle: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010086
 
Příjemce dotace: Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace
 
Anotace výzvy: Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.
Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.
 
Tato výzva (č. 02_18_063) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.
 

V rámci obce s rozšířenou působností byl ukončen k 31.12.2017 projekt "MAP - ORP Orlová". Spolupracující obce - Orlová, Petřvald a Doubrava se dohodly v projektu dále spolupracovat. Z tohoto důvodu byla podána na MŠMT žádost a projekt může dále pokračovat.

Název programu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy: 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Název projektu: MAP II - ORP ORLOVÁ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482

Příjemce dotace: Město Orlová

Partner projektu: Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace

Anotace výzvy: Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Název programu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy: 02_16_022 - Šablony pro MŠ a ZŠ I - MRR

Název projektu: Putujeme duhou
 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002886
 
Příjemce dotace: Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace

Anotace výzvy: Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Název programu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy: 02_15_005 - Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Název projektu: MAP - ORP Orlová

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000090
 
Příjemce dotace: Město Orlová
 
Partner projektu: Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace
 
Anotace výzvy: Cílem výzvy je podporovat společné plánování nebo sdílení aktivit v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávacích soustav jednotlivých krajů a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, zlepší spolupráci formálního a neformálního vzdělávání a ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka.