hearder.png
stin.jpg

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 
§ 18 odst. 1 písm. a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
- Počet podaných žádostí o poskytnutí informace - 0
 
§ 18 odst. 1 písm. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
- Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
 
§ 18 odst. 1 písm. c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu
- Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 
§ 18 odst. 1 písm. d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
- Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
 
§ 18 odst. 1 písm. e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
- Nebyla podána žádná stížnost dle § 16a
 
§ 18 odst. 1 písm. f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
- Nebyly požadovány žádné další informace, vztahující se k tomuto zákonu.

 

Zveřejňování informací bylo prováděno prostřednictvím webových stránek školy, informačních letáků, informačních schůzek s rodiči, informačních nástěnek ve vstupních prostorech a úřední desce města Petřvald. Škola přijala a zodpověděla ústní, telefonické a e-mailové dotazy, jejichž obsah se týkal upřesnění dnů vydávání žádostí o předškolní vzdělávání, přijímání žádostí o předškolní vzdělávání, třídních schůzek, kulturních a sportovních akcí MŠ, akcí pořádaných školou, a dalších činností školy, které nebyly podle zákona č. 106/1999, a tedy v souladu se zákonem nejsou evidovány.