hearder.png
stin.jpg

O nás


Mateřská škola byla zřízena k 1. lednu 2003 městem Petřvald jako příspěvková organizace a je tvořena čtyřmi navzájem odlehlými pracovišti, a to 2. května 1654, K Muzeu 257, Šenovská 356 a Závodní 822. Mateřskou školu tvoří devět tříd  s celkovou kapacitou 220 dětí.

Statutárním orgánem mateřské školy je ředitelka Bc. Andrea Doffková, její zástupkyní s vymezenými pravomocemi pro zastupování ředitelky v době její nepřítomnosti je Kateřina Marenčáková. Účetní příspěvkové organizace a vedoucí školní jídelny na pracovišti 2. května 1654 je paní Iveta Tomisová. Na jednotlivých odloučených pracovištích mateřské školy za provoz, vedení evidence majetku a ostatních náležitostí týkající organizace provozu jsou odpovědny vedoucí učitelky těchto jednotlivých pracovišť. Odbornou péči dětem zajišťuje patnáct kvalifikovaných učitelek a nepostradatelný je i provozní personál školy.

Děti jsou do tříd zařazovány podle možností mateřské školy, ale také dle přání zákonných zástupců. Pro zlepšení sociální situace dětí a jejich větší pocit bezpečí se snažíme děti umisťovat do tříd tak, aby byly společně se svými sourozenci, nebo s kamarádem z místa bydliště. Adaptace dětí probíhá s co největším porozuměním pedagogického sboru a s empatickým cítěním každé paní učitelky. Děti jsou postupně začleňovány do kolektivu ostatních dětí a všech činností mateřské školy.

Naše Mateřská škola organizuje celou řadu akcí pro rodiče a děti. Na podzim uskutečňujeme podzimní tvoření s rodiči. V době adventu máme návštěvu Mikuláše, anděla a čerta, ale i vánoční posezení u stromečku. V únoru karneval, v dubnu pořádáme velikonoční tvoření a čarodějnický rej, oslavujeme svátek Země. V květnu připravujeme oslavu svátku maminek spojenou s vystoupením dětí. V červnu jezdíme na výlety a loučíme se s předškoláky. Dále  pak v průběhu celého školního roku organizujeme i další akce, jako jsou návštěvy solné jeskyně, předplavecký výcvik, lyžařský výcvik, návštěvy divadelních představení, canisterapie, dravých ptáků a spoustu jiných.

Snažíme se upřednostňovat prožitkové učení, učení hrou a praktickými činnostmi rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti. Snahou je položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Záměrem naší mateřské školy je vytvořit "školku" s příjemným prostředím, novými podněty, které dítě celý den obklopují. Takovou školu, která působí domácky, přátelsky, ale která nenahrazuje rodinu dítěte. Mateřskou školu s pevnými pravidly, nadšenými dětmi a spokojenými rodiči.  Snažíme se o to, aby se děti i dospělí cítili v našem prostředí dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Protože vše co děláme, děláme pro radost, spokojenost a celkový všestranný rozvoj osobnosti dětí, jelikož hlavní prioritou naší práce je především získání zájmu dětí o další vzdělávání - příprava na vstup do základní školy.