hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

         

 

                    Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654,

                                        příspěvková organizace

                                                vyhlašuje

 

                               ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

                                      pro školní rok 2021/2022.

 

              Zápis se koná 3. a 4. května 2021 od 8:00 do 16:00 hod.

                               na hlavním pracovišti 2. května 1654.

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a předloží tyto dokumenty:

  • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Vyplněný a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte (v případě, že nebude možné získat potvrzení lékaře, prosíme o doložení očkovacího průkazu)
  • Čestné prohlášení o provedeném pravidelném očkování (v případě, že nebude možné získat potvrzení lékaře)
  • Rodný list dítěte
  • Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte)

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si zákonný zástupce dítěte

 vyzvedne 14. – 15. 4. 2021 na vybraném pracovišti mateřské školy v provozní době:

MŠ Petřvald, pracoviště 2. května 1654 - od 6:00 do 16:00 hod.

MŠ Petřvald, pracoviště K Muzeu 257    - od 6:00 do 16:00 hod.

MŠ Petřvald, pracoviště Závodní 822     - od 6:30 do 16:30 hod.

                 MŠ Petřvald, pracoviště Šenovská (dočasně na ZŠ Závodní 822 – boční vchod)  

                                                           - od 6:00 do 16:00 hod.

Všechny potřebné tiskopisy lze rovněž vytisknout z webových stránek MŠ.

 

Upřesňující informace:

  • O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
  • Přednostně se přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 3 let věku, s trvalým pobytem na území města Petřvald.
  • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let věku, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 

Doporučujeme průběžně sledovat web. str. mateřské školy http://mspetrvald.cz z důvodu možných změn v organizaci přijímacího řízení.

                                                                                                                                                                                        Bc. Andrea Doffková

                                                                      ředitelka mateřské školy