hearder.png
stin.jpg

Název programu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy: 02_15_005 - Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Název projektu: MAP - ORP Orlová

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000090
 
Příjemce dotace: Město Orlová
 
Partner projektu: Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace
 
Anotace výzvy: Cílem výzvy je podporovat společné plánování nebo sdílení aktivit v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávacích soustav jednotlivých krajů a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, zlepší spolupráci formálního a neformálního vzdělávání a ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka.

Anotace projektu:
Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Orlová, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství organizací formálního i neformálního vzdělávání budeme společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání za účelem rozvoje potenciálu každého žáka. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP. Nositelem místního akčního plánu je město Orlová.

 
Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:
01.01.2016
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu: 11.01.2016
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2017
Doba trvání (v měsících): 24

„MAP“ – malá zkratka s velkým obsahem

Tvorba Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) je od letošního ledna další z činností, na kterou se zaměřil odbor školství při Městském úřadě v Orlové. Důvodem je odlišné nastavení programového období EU 2014 – 2020, ve kterém bude velká část podpory v regionálním školství vázána mj. na sběr a vyhodnocování potřeb.

Realizace místních akčních plánů je součásti tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV. KLIMA je akronym shrnující podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.

Po dohodě starostů obcí ORP Orlová se budou MAP zpracovávat za celé území ORP Orlová a ke spolupráci byly přizvány všechny mateřské a základní školy v Orlové, Petřvaldu a Doubravě. Vzhledem k tomu, že MAP vzdělávání jsou prioritně zaměřeny na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, budou k spoluúčasti na jejich tvorbě postupně oslovovány všechny subjekty, které s touto cílovou skupinou pracují.

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Očekávaným výstupem MAP je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023 a dále soubor aktivit, ve kterých se budou navrhovat konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Místní akční plány rozvoje vzdělávání budou rovněž použity pro koordinaci a zacílení výzev v OP VVV (PO 3), IROP (PO 2) a OP PPR (PO 4) a pro posílení územní koncentrace investic.

Co je cílem projektu?
Specifickým cílem projektu je rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání. Posláním je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.


Dílčí cíle:

  1. Systémově zlepšit řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Budování kapacit na úrovni zřizovatelů v území.
  2. Orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
  3. Podpora škol se slabšími výsledky a rozvíjení potenciálu každého žáka.
  4. Zlepšování výsledků dětí a žáků a zároveň snížení nerovnosti mezi nimi.
  5. Zlepšování využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků, zlepšení spolupráce s rodiči.
  6. Vyhledávat a podporovat talent dětí, zvýšit jejich šance na trhu práce.


Klíčovým výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán vzdělávání v ORP Orlová (zahrnuje území obcí Orlová, Petřvald a Doubrava), který bude prioritně zaměřen a rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Příprava a realizace MAP umožní v území zapojit do diskuse o hodnotách akce KLIMA (kultura učení, leadership, inkluze, metodická podpora učitele, aktivizující formy učení) zejména ředitele MŠ a ZŠ, ale i zřizovatele, školská zařízení, NNO a další partnery.

Výstupem místního akčního plánu je pak dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023 a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách.


Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Celkem se jedná o 19 MŠ a ZŠ v území ORP Orlová. Do projektu je zapojeno všech 19 škol, tj. 100 % škol působících v území.

 

 

 

Bližší informace na stránkách www.msmt.cz

Další články: „MAP – ORP Orlová“ – 2. zasedání Řídícího výboru
  Pracovní skupiny dostály svého přívlastku