hearder.png
stin.jpg

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy: 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu: Putujeme duhou
 
Příjemce dotace: Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v   právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

Naše mateřská  škola se do projektu úspěšně aktivně zapojila, o jeho průběhu Vás budeme  informovat.

Název programu: Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV

Číslo a název výzvy: 02_15_005 Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP

Název projektu: MAP - ORP Orlová

Příjemce dotace: Město Orlová

Anotace projektu:
Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Orlová, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství organizací formálního i neformálního vzdělávání budeme společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání za účelem rozvoje potenciálu každého žáka. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP. Nositelem místního akčního plánu je město Orlová.

Naše škola se do projektu aktivně zapojila, o jeho průběhu Vás budeme průběžně informovat.