hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

 

Na základě domluvy se zřizovatelem města Petřvald se od 18. 5. 2020 otevřou všechna pracoviště mateřské školy.

Informujte nás o možném nástupu či absenci dítěte, na tel. číslech 596 542 981, 596 542 983 denně v časech od 7:00 - 9:00 hod.  

 

PROVOZNÍ PODMÍNKY MATEŘSKÝCH ŠKOL PO DOBU TRVÁNÍ POTŘEBY DODRŽOVÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ:

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

       (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 

V prostorách mateřské školy

 • Předpokládáme, že umístíte své dítě do MŠ pouze ve velmi nutných případech, kdy musíte plnit neodkladné pracovní záležitosti.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Při vstupu dítěte do prostor třídy mu bude měřena teplota. Při jakémkoliv projevu nemoci, nebude dítě p. učitelkou převzato.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  1. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. b) při protinádorové léčbě,
  3. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

 

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn. Formulář je na  internetových stránkách mateřské školy - Dokumenty.